CHDK Wiki
Advertisement

CHDK Türkçe Dil Dosyası (Son Güncelleme: 7 Kasım 2010)Çeviren: Mete Ertuğrul - ertugrul_m@hotmail.com

// Çeviren: Mete Ertugrul
// E-posta: ertugrul_m@hotmail.com
//
// Translated by: Mete Ertugrul
// E-mail: ertugrul_m@hotmail.com
// ______________________________________
//
// CHDK Türkçe Dil Dosyasý
// Turkish Language File for CHDK
// ______________________________________
//
// Dil      : Türkçe
// Language    : Turkish
//
// Karakter Seti : Win1254
// Codepage    : Win1254
// ______________________________________
//
// Mimari     : CHDK Autobuild
// Build     : CHDK Autobuild
//
// Tarih     : 7 Kasým 2010
// Date      : November 7, 2010
// ______________________________________
//
// CHDK language file
// Format of language line:
// <id> "<text>"
//  <id>  - should be positive number
//  <text> - any text enclosed into quotes
 
 1 "Ana Menü"

 2 "RAW Deðiþkenleri"
 3 "Ekran Göstergeleri Menüsü"
 4 "Histogram Deðiþkenleri"
 5 "Zebra Deðiþkenleri"
 6 "Betik Deðiþkenleri"
 7 "Görsel Ayarlar"
 8 "Çeþitli Araçlar"
 9 "Hata Düzeltme Deðiþkenleri"
 10 "Öntanýmlý Ayarlarý Çaðýr..."
 11 "Ayarlarý Þimdi Kaydet..."

 12 "Geri"


 13 "RAW"

 14 "RAW Kaydet"
 16 "Seri Çekimde Sadece Ýlki RAW"
 17 "RAW Dosyasý JPEG Klasöründe"
 18 "RAW Dosya Ön Adý"
 19 "RAW Dosya Uzantýsý"


 20 "Ekran Göstergeleri"

 21 "Göstergeler Açýk/Kapalý ?"
 22 "Durum Göstergeleri'ni Göster"
 23 "Tabloyu Göster ( Foto)"
 24 " Zum Birimi"
 25 "AD Hesaplayýcý Açýk ?"
 26 "Saati Göster"
 27 "Göstergeler'in Yerleþimi"
 28 "Pil"


 29 "Histogram"

 30 "Canlý Histogram Göster"
 31 "Histogram Düzenlemesi"
 32 "Histogram Modu"
 33 "Histog. Az/Aþýrý POZL Göster"
 34 "Sýnýr Tepelerini Önmseme"
 35 "Otomatik Büyüt"


 36 "Zebra"

 37 "Zebra Çiz"
 38 "Zebra Modu"
 39 "Az  Pozlama Eþiði"
 40 "Aþýrý Pozlama Eþiði"
 41 "Özgün Ekran'ý Geri Yükle"
 42 "Göstergeler'i Sýfýrla"
 43 "Üzerine Zebra Çiz"


 44 "Betik"

 45 "Dosyadan Betik Yükle..."
 46 "Betik Çekim Geckm. (.1s)"
 47 "Geçerli Betik"
 48 "Betik Deðiþkenleri"


 49 "Görsel Ayarlar"

 50 "Dil..."
 51 "Göstergeler Karak.Seti"
 52 "Menü RBF Yazý Tipi..."
 53 "Renkler"
 54 "Ekran Göstergeleri Metin"
 55 "Ekran Göstergeleri Arkaplan"
 56 "Histogram Çizelge & Metin"
 57 "Histogram Arkaplan"
 58 "Histogram Kenarlýk"
 59 "Histog. POZL Ýþaretleyicileri"
 60 "Zebra Az  Pozlama"
 61 "Zebra Aþýrý Pozlama"
 62 "Pil Doluluk Simgesi"
 63 "Menü Metin"
 64 "Menü Arkaplan"
 65 "Metin Dosyasý Okuyucu Metin"
 66 "Metin Dosyasý Okuyucu Arkapln"


 67 "Çeþitli Araçlar"

 68 "Dosya Yönetici"
 69 "Takvim"
 70 "Metin Dosyasý Okuyucu"
 71 "Oyunlar"
 72 "El Feneri"
 73 "Açýlýþ Ekraný Göster"
 74 "Netlemek Ýçin Zum Tuþunu Ku."
 75 "<ALT> Mod Tuþu"
 76 "Renk Paleti"
 77 "Mimari Bilgisi Göster"
 78 "Bellek Bilgisi Göster"


 79 "Hata Düzeltme"

 80 "Düzeltme Verisi Göster"
 81 "PropCase Sayfasý"
 82 "Çeþitli Deðerler'i Göster"
 83 "Bellek Yönetimi"
 84 "ALT +/- Basn. RAMi Sil"
 85 "Kartý Çalýþtýrýlabilir Yap..."


 86 "Pil Gösterim Ayarlarý"

 87 "Pil MAK Voltaj (mV)"
 88 "Pil MÝN Voltaj (mV)"
 89 "Adým Boyu (AÇ=25, KA=1 mV)"
 90 "Doluluðu, Yüzdeyle Göster"
 91 "Doluluðu, mV ile Göster"
 92 "Doluluk Simgesi'ni Göster"


 93 "Metin Dosyasý Okuyucu"

 94 "Yeni Dosya Aç..."
 95 "Son Açýlan Dosyayý Aç!"
 96 "RBF Yazý Tipi Seç"
 97 "Karakter Seti"
 98 "Satýr Sonu, Sözcüðü Bölmesin"
 99 "Oto. Kaydýrma'yý Etkinleþtir"
100 "Oto.Kayd Gecikmesi (san)"


101 "Oyunlar"

102 "Reversi"
103 "Sokoban"


104 "*** Ayarlarý Sýfýrla ***"
105 "Ayarlarý, öntanýmlý\ndeðerlere getirmek\nistediðinizden emin misiniz?"

106 "*** Mimari Bilgisi ***"
107 "CHDK Sür : %s %s\nTarih   : %s\nSaat   : %s\nKamera  : %s\nFW Sürüm : %s\nDerleyici: %s\nÇeviri  : Mete Ertuðrul"

108 "*** Bellek Bilgisi ***"
109 "Boþ Bellek  : %d bayt\nCHDK Boyutu : %d bayt\n Konumu : 0x%X"

110 "***  Bilgi  ***"
111 "Lütfen, kameranýzý\nGösterim Modu'na alýp\ntekrar deneyin. :)"

// file browser titles
112 "Dosya Yönetici"
113 "Betik Dosyasý Seç"
114 "Metin Dosyasý Seç"
115 "RBF Yazý Tipi Dosyasý Seç"
116 "Dil Dosyasý Seç"

// for calendar
117 "Ocak"
118 "Þubat"
119 "Mart"
120 "Nisan"
121 "Mayýs"
122 "Haziran"
123 "Temmuz"
124 "Aðustos"
125 "Eylül"
126 "Ekim"
127 "Kasým"
128 "Aralýk"

129 "Pts"
130 "Sal"
131 "Çar"
132 "Per"
133 "Cum"
134 "Cts"
135 "Paz"

136 "Bugün:"

// messagebox buttons
137 "Tamam"
138 "Evet"
139 "Hayýr"
140 "Ýptal"

// OSD layout editor
141 "Histogram"
142 "Alan Derinliði Hesaplycý"
143 "Durum Göstergeleri"
144 "Çeþitli Deðerler Tablosu"
145 "Kalan Pil Simgesi"
146 "Kalan Pil Yüzdesi"
147 "Saat"

// palette
148 "Özel Rengi Belirlemek Ýçin SET'e Basýn"
149 "    Çýkýþ Ýçin MENU'ye Basýn    "
150 "Renk"
151 " Rengi Seçmek Ýçin %s Tuþlarýný Kullanýn"

// reversi
152 "*** Oyun Sonucu ***"
153 "KAZANDINIZ! :)"
154 "Kaybettiniz! :("
155 "Berabere! :/"

156 "*** Hatalý Hamle ***"
157 "Buraya koyamazsýnýz!"
158 "Bu kutu boþ deðil!"

159 " Hamle: Siz  "
160 " Hamle: Kamera "
161 " OYUN BÝTTÝ "
162 " Beyaz Siyah "

163 "*** Hakkýnda ***"

// sokoban
164 " Seviye"
165 " Hamle "
166 "*** Tamamlandý ***"
167 "\n T E B R Ý K L E R !! \n\nOyunu Bitirdiniz !\n"

// console
168 "*** BAÞLATILDI ***"
169 "*** DURDURULDU ***"
170 "*** TAMAMLANDI ***"

// file browser
171 "***  Klasörü Sil  ***"
172 "Bu klasörü silmek\nistediðinizden emin misiniz?"
173 "***  Dosyayý Sil  ***"
174 "Bu dosyayý silmek\nistediðinizden emin misiniz?"

// benchmark
175 "Yazma ve Okuma Testi"
176 "Hesaplanýyor..."
177 ". : : Testi Baþlatmak Ýçin SET'e Basýn : : ."
178 "Ekran"
179 "Yazma    :"
180 "Okuma    :"
181 "Bellek"
182 "Hafýza Kartý"
183 "Yazma (RAW) :"
184 "Yazma (Bel) :"
185 "Yazma (64k) :"
186 "Okuma (64k) :"

187 "Modunda Ekran Kapanmaz"

188 "Kes"
189 "Kopyala"
190 "Yapýþtýr"
191 "Sil"
192 "Ters Seçim"
193 "*** Dosyalarý Taþý ***"
194 "Bu %d dosyayý taþýmak\nistediðinizden emin misiniz?"
195 "*** Dosyalarý Kopyala ***"
196 "Bu %d dosyayý kopyalamak\nistediðinizden emin misiniz?"
197 "*** Dosyalarý Sil ***"
198 "Bu %d dosyayý silmek\nistediðinizden emin misiniz?"
199 "Lütfen bekleyin..."

200 "Izgara Çizgileri'ni Göster"
201 "Dosyadan Izgara Yükle..."
202 "Izgara Çizgileri"
203 "Izgara"
204 "Izgara Dosyasý Seç"
205 "Geçerli Izgara"

206 "Karanlýk Kare Çýkarýmý"

207 "Baskýn Izgara Renkleri"
208 "Çizgi Rengi"
209 "Dolgu Rengi"

210 "AD Hesaplayýcý"

211 "Alan Derinliði Hesaplayýcý"
212 "Nesne Uzk / Uzak&Yakýn Limit" 
213 "EXIF Nesne Uz. Kullan (PC65)"
214 "Nesne Uzk. Çeþitli'de Göster"
215 "Yakýn Lim. Çeþitli'de Göster"
216 "Uzak Lim. Çeþitli'de Göster"
217 "Hiperodak Uz. Çeþtli'de Gstr"
218 "AD Bilgisi'ni Çeþtli'de Gstr"


219 "Çeþitli Deðerler Tablosu"

220 "Çeþitli Deðerler Tablosu"
221 "Gösterim Modu'nda Göster" 
222 "Zum Oraný       ' Z '" 
223 "'Gerçek' Diy. Açýklýðý ' Av'"
224 "'Gerçek' ISO Deðeri  'I-R'"
225 "'Market' ISO Deðeri  'I-M'"
226 " ISO'yu Sad. OtoISO Mod.Gös"
227 "Ayarlanan Pozlama Deð. 'Evs'"
228 "Ölçülen  Pozlama Deð. 'Evm'"
229 "Ayarla. Parlaklýk Deð. 'Bvs'"
230 "Ölçülen Parlaklýk Deð. 'Bvm'"
231 "AþýrýPOZL Deð.(Flaþsýz)' dE'"
232 "Iþýk Ölçümü'nü Göster ' B '"


233 "Video Deðiþkenleri"

234 "Video Deðiþkenleri"
235 "Video Modu"
236 "Video Bit Oraný"
237 "Video Kalitesi"


238 "Ek Fotoðraf Ýþlemleri"

239 "Ek Fotoðraf Ýþlemleri"
240 "Baskýn Perde Hýzý"
241 "  Deðer Çarpaný"
242 "Baskýn Diyaf. Açýklýðý"
243 "Baskýn ASA Hýzý (ISO)"
244 "  Deðer Çarpaný"
245 "Baskýn Nesne Uzaklýðý"
246 "  Deðer Çarpaný (mm)"


247 "Sürekli Modu'nda Kademeli Çekim"

248 "Sürekli Modu'nda Kademeli Çkm"
249 "Perde Önc. Kademe Deð."
250 "Diyaf.Önc. Kademe Deð."
251 "ISO Kademe Deðeri"
252 "  Deðer Çarpaný"
253 "Nes.Uzk Kademe Deð. (EN)"
254 "  Deðer Çarpaný (mm)"
255 "Kademeli Çekim Tipi"


256 "Otomatik Baþlat"
257 "Kumanda'yý Etkinleþtir"

258 "Pozlama Kontrolü (Flaþsýz)"
259 "Pozlama Kontrolü (Flaþsýz)"
260 "Pozlamayý Tekrar Hesapla"
261 "PÖ POZL Tekrar Hsplm. Emri"
262 "DÖ POZL Tekrar Hsplm. Emri"
263 "ISOPOZL Tekrar Hsplm. Emri"

264 "Deðiþen Deð. Baþlangýçta Sil"

265 "Canon AþýrýPOZL Deðeri 'dEc'"


266 "RAW Geliþtirimi"

267 "Kamerayý Çekim Modu'na\nalýp bir fotoðraf çekin."
268 "RAW Dosyasý Seç"
269 "RAW Toplam"
270 "RAW Ortalama"
271 "Kartýnýzda yeterli alan yok!\nGereken: %dM / Boþ Alan: %dM"


272 "Göstrgler'i Ýnceleme Mod.Gös"

273 "Deðiþken Verisi Göster"

274 "Nesnenin Lense Uzaklýðý"

275 "Kademe Deð. Baþlangýçta Sil"


276 "Kartý 2 Bölüm Yap"

277 "Bölümleri Deðiþtir"
278 "Karttaki tüm veri silinecek.\nDevam edilsin mi?"
279 "Bu kartta sadece 1 bölüm var."
280 "Hata!"
281 "UYARI !!"
282 "Bilgi.."
283 "RGB Zebra (Sadece AþýrýPOZL)"


284 "ND Filtre Durumu"

285 "Histo. PD Izgarasý'ný Göster"

286 "Düþük Hafýza Uyarýsý Metin"
287 "Düþük Hafýza Uyarýsý Arkaplan"
288 "Boþ Alan Belirteçleri"
289 "Boþ Alan Simgesi'ni Göster"
290 "Boþ Alan Simge ve Çubuðu"
291 "Boþ Alaný, Yüzdeyle Göster"
292 "Boþ Alaný, MB ile Göster"
293 "Boþ Alan (MB) Göstergesi"

294 " Kalan RAW Çekimi'ni Göster"
295 "Kalan RAW Çekimi"
296 "RAW Durumu'nu Göster"

297 "Tabloyu Göster (Video)"

298 " Perde Hýzý Belirteci"
299 "Kullanýcý Menüsü'nü Aç"
300 "Kullanýcý Menüsü"

301 " "

302 " Adp.Lens Ölçeði,100=1x"
303 "Boþ Alan Çubuðu'nu Gö."
304 " Ekrana Oraný"
305 " En/Boy"
306 " Yüzde Eþiði"
307 " MB  Eþiði"
308 "Uyarý Birimi"
309 " Uyarý Eþiði"
310 "Optik Zum'u Etkinleþtir"
311 "Saat"
312 "Saat Ayarlarý"
313 "Saat Biçimi"
314 "Boþ Alan MB & Yüzde Arkaplan"
315 "12s Saat Belirteci"
316 "Yarým Basýnca Göster"

317 "RAW Gösterim Ayarlarý"
318 "RAW"

319 "Hafýza Kartý Ayarlarý"
320 "Hafýza Kartý"


321 "Özel Oto ISO"

322 "Özel Oto ISO"
323 "Özel Oto ISO'yu Etkinleþtir"
324 "En Düþük Perde Hýzý"
325 "Kul.Çarpaný(1/FL/Çarpan)"
326 "IS Çarpaný (PÖ*Çarpan)"
327 "Mak ISO YÜKSEK  (x10)"
328 "Mak ISO OTO   (x10)"
329 "Min ISO     (x10)"


330 "Menü Baþlýðý Metin"
331 "Menü Baþlýðý Arkaplan"
332 "Ýmleç Metin"
333 "Ýmleç Arkaplan"
334 "Menüleri Ortala"
335 "Zum Süresince Ses Kaydý Yok"


336 "Bozuk Piksel Giderme"

337 "Kapalý"
338 "Ortlama"
339 "RAWdönþ"


340 "Baskýn Deðerler Metin"
341 "Baskýn Deðerler Arkaplan"
342 "Baskýnlama Devre Dýþý"
343 " OtoISO ve Kad.Çekim Dahil?"
344 " Ýçinde Gizle ?"

345 "Video Kaydý'nda Devre Dýþý?"
346 "Kalan Kayýt Sü. Göster"
347 " Yenileme (~san)"
348 "Kalan Kayýt Süresi"
349 "Baþlangýçta Vid.Deðiþ Tmzle?"

350 "PD (Pozl.Deð) Düðmesi'ni Aç?"
351 "  Adým Boyu (1 PD)?"
352 "PD Doðruluðu"

353 "DCIM alt klasörlerindeki ;\nJPEG eþi silinmiþ olan tüm\nRAW dosyalarýný ayýklamak\nistediðinizden emin misiniz?"
354 "Bu klasördeki tüm RAW\ndosyalarýný ayýklamak\nistediðinizden emin misiniz?\n* * * *\n BÝLGÝ : JPEG eþi ayný klasörde \nolan RAW'lar silinmeyecek."
355 "Seçilenler (varsa) dýþýndaki\ntüm RAW dosyalarýný ayýklamak\nistediðinizden emin misiniz?\n* * * *\n BÝLGÝ : JPEG eþi ayný klasörde \nolan RAW'lar silinmeyecek."

356 "'RAW Ayýkla' komutu, bu\nmadde için geçerli deðildir."
357 "***  RAW  Ayýkla  ***"
358 "RAW Ayýkla"

359 "Kök Kullanýcý Menüsü"

360 "Sembol Yazý Tipi"
361 "Sembol Dosyasý Seç"
362 "Semboller'i Etkinleþtir"
363 "Sembol Metin"
364 "Sembol Arkaplan"


365 "Özel Eðriler"

366 "Özel Eðriler"
367 "Eðri Profili Yükle..."
368 "Eðriler'i Etkinleþtir"
369 "Eðri Dosyasý Seç"


370 "Keskin Yüzey"

371 "Keskin Yüzey"
372 "Keskin Yüzey'i Etkinleþtir"
373 "Keskin Yüzey Eþiði"
374 "Keskin Yüzey Rengi"


375 "Kumanda Deðiþkenleri"

376 "Kumanda Deðiþkenleri"
377 "Kumanda'yý Etkinleþtir"
378 "Eþleme'yi Etkinleþtir"
379 "Eþleme Gecikmesi'ni Etknlþtr"
380 "Eþleme Gecikmesi 0.1ms"
381 "Eþleme Gecikmesi 0.1s"


382 "Basýnca AF Iþýðý'ný Aç"

383 "Öntanýmlý Deðiþken Deðerleri"
384 "Deðiþkenler Seti"

// raw istisnalarý
385 " < Spor     >"
386 " < Seri Çekim  >"
387 " < PD Kademeli >"
388 " < Zamanlayýcý >"
389 "RAW Ýstisnalarý"
390 "< ..... > Etkinse RAW Devre Dýþý "
391 "Ýstisna Sýrasýnda Uyar?"

392 "Menüleri, Ýlk Giriþi Ýmli Aç"

393 "Zaman Aþýmý (0.1s)"
394 "Eþlemeli Kumanda"

395 "Seri  Video  Kontrolü ?"

396 "Sýcaklýk"
397 "Sýcaklýðý Göster?"

398 "Video Kalitesi Kontrolü ?"

399 "Kumandadan Zum'u Etkinleþtir"
400 "Zum Zaman Aþýmý 0.1s"

401 "Baþlangýç Sesi"

402 "RAW Çýkarma Ön Adý"
403 "RAW Çýkarma Uzantýsý"
404 "Giriþ Karanlýk Deð.Çýkar"
405 "Çýkýþ Karanlýk Deð.Çýkar"

406 "dosyasý\nseçilenden çýkarýlsýn mý?"
407 "...%d dosya daha"
408 "*** Seçilenden Çýkar ***"
409 "Seçilenden Çýkar"

410 "Deðiþkenler'i Kaydet"

411 "Video PD Göstergesi"

412 "  Zum Baskýn Deðeri"
413 "Zum Baskýnlýðý"

414 "  Baþlangýçta Temizle"

415 "RAW Son Ekini Ekle"

416 " Fahrenhayt"


417 "Keskin Yüzey Yükle"

418 "Keskin Yüzey Kaydet"
419 "Gösterim Modu'nda Etknleþtir"
420 "Boþ Dahili Bellek"
421 "Zum  Yükle+Ayarla"
422 "Keskin Yüzey Kilitle"


423 "2. Perde Flaþ Eþlemesi"

424 "DNG Biçimi"
425 "RAW Tampon Önbelleði"
426 "CHDK/badpixel.bin yüklenemedi.\n\nLütfen þu dosyayý çalýþtýrýn:\nCHDK/SCRIPTS/TEST/badpixel.lua"
427 "RAW 'Kayýt Süresi'ni Göster"

// connect 4
428 "4'e Tamamla"
429 "Rakip:"
430 "Ýnsan"
431 " * KIRMIZI Kazandý * "
432 " * SARI Kazandý * "
433 " * SARI Kazandý * "
434 " * Berabere Bitti * "

// raw istisnalarý (devam)
435 " < Keskin Yüzey >"
436 " < OTO Modu   >"

437 "  YALNIZCA Video'da"
438 "  Flaþ Çýkýþ Gücü"

439 "'DNG' Dosya Uzantýsý"
440 "DNG, USB Yoluyla Görülebilir"

// mastermind
441 "Mastermind"
442 " Geçerli Renkler"
443 "Tam Yerinde"
444 "Yeri Deðiþik"
445 "DOÐRU :-)"
446 "OYUN BÝTTÝ"
447 "[SOL] [SAÐ] Sütun Seç"
448 "[YUK] [AÞA] Renk Seç"
449 "   [SET] Sonraki"
450 " AYNI RENKTEN OLAMAZ"

451 "Dosyalarý Sýfýrla"
452 "Kamerayý yeniden baþlat..."
453 "El Ýle Flaþ Zorlamasý"

456 "Kenar Süzgeci"
457 "Daima Göster"
458 "  Menü Þeffaflýðý (%)"
Advertisement