CHDK Wiki
Advertisement

Мрежи[]

CHDK (версия 136 или по-нова) позволява рисуването на собствени композиционни мрежи. Малки файлове от вида ИмеНаФайл.grd могат да бъдат записани в директорията CHDK/GRIDS/, откъдето по-късно могат да се използват в опцията "Настройки на мрежа" (Grid Settings) от менюто OSD параметри.

Графични команди[]

Формат на файл за мрежа за CHDK:
@title <text to show in menu>
@line x0, y0, x1, y1, lineColor
@rect x0, y0, x1, y1, borderColor
@rectf x0, y0, x1, y1, borderColor, fillColor
@elps x0, y0, rx, ry, borderColor
@elpsf x0, y0, rx, ry, fillColor
Използваните числа могат да бъдат както в десетична, така и в шестнадесетична бройна система.
Координатите са в рамките 0..359 за x и 0..239 за y, като горния ляв ъгъл има координати (0, 0), а долния десен - (359, 239).
lineColor е цвят на линията, borderColor - цвят на рамката, fillColor - цвят на запълване (на правоъгълник, елипса и пр.).
Редовете, които са в некоректен формат, просто се пропускат. По този начин могат да се използват коментари във файловете за мрежа. Предлагам коментарите да започват със символа #, въпреки че това не е необходимо.
Цветът е число от текущата цветна палитра. Могат да се ползват отново десетични и шестнадесетични числа, например 15 -> 0x0F, 34 -> 0x22 и т.н.
Ето няколко стандартни стойности, използвани в CHDK:
ПРОЗРАЧЕН	 0x00
БЯЛ		 0x11
ЧЕРВЕН		 0x22
СИВ		 0x3F  ??
ЗЕЛЕН		 0x55
СВЕТЛОСИН	 0xDD
ЖЪЛТ		 0xEE
ЧЕРЕН		 0xFF
ПОЛУПРОЗРАЧЕН	 0x44
'elps' рисува елипса. Точката x0, y0 е нейния център; rx, ry - двата й радиуса (Вижте Ellipse; a и b на тази диаграма). Ако rx и ry са равни, тогава елипсата се "превръща" в окръжност.
--GrAnd 19:23, 23 June 2007 (UTC)

Ръководство[]

(скоро ще бъде публикувано тук)


Мрежи, споделени от потребителите[]

-- Golden Grids[]

Следната мрежа разширява простото правило на златното сечение. Тук са добавени триъгълните сечения за всички 4 ъгъла, както и по-малък набор от спирално разположени четириъгълници, които отбелязват изпъкналостите на "златната" спирала. Предложението за име на файла е: "golden3.grd". Цветовете са избрани за S3 IS. Оставени са разстояния между няколко групи команди, за да можете да се ориентирате лесно, ако трябва нещо да се промени. Блоковете от команди са в този ред: мрежа tic-tac-toe (4 линии, цвят 0x07), златни триъгълници (8 линии, цвят 0x27) и спирално разположените четириъгълници (16 линии, цвят 0x05).

@title Golden-Ratio Grids
@line 0,  92, 359, 92, 0x07
@line 0,  147, 359, 147, 0x07
@line 138, 0,  138, 239, 0x07
@line 221, 0,  221, 239, 0x07

@line 0,  0,  138, 92, 0x27
@line 138, 0,  85, 92, 0x27

@line 359, 0,  221, 92, 0x27
@line 221, 0,  273, 92, 0x27

@line 0,  239, 138, 147, 0x27
@line 138, 239, 85, 147, 0x27

@line 359, 239, 221, 147, 0x27
@line 221, 239, 273, 147, 0x27

@line 85, 0,  85, 92, 0x05
@line 85, 57, 138, 57, 0x05
@line 105, 57, 105, 92, 0x05
@line 85, 70, 105, 70, 0x05

@line 273, 0,  273, 92, 0x05
@line 221, 57, 273, 57, 0x05
@line 253, 57, 253, 92, 0x05
@line 253, 70, 273, 70, 0x05

@line 85, 147, 85, 239, 0x05
@line 85, 182, 138, 182, 0x05
@line 105, 147, 105, 182, 0x05
@line 85, 169, 105, 169, 0x05

@line 273, 147, 273, 239, 0x05
@line 221, 182, 273, 182, 0x05
@line 253, 147, 253, 182, 0x05
@line 253, 169, 273, 169, 0x05


-- 5 X 3.5 Crop[]

@title 5 x 3.5 Crop
@rectf 0, 0, 9, 239, 0x03, 0x03
@rectf 351, 0, 359, 239, 0x03, 0x03

-- 7 X 5 Crop[]

@title 7 x 5 Crop
@rectf 0, 0, 12, 239, 0x03, 0x03
@rectf 348, 0, 359, 239, 0x03, 0x03

-- 10 X 8 Crop[]

@title 10 x 8 Crop
@rectf 0, 0, 15, 239, 0x03, 0x03
@rectf 345, 0, 359, 239, 0x03, 0x03

-- 16 X 9 Crop[]

@title 16 x 9 Crop
@rectf 0, 0, 359, 16, 0x03, 0x03
@rectf 0, 224, 359, 239, 0x03, 0x03

-- 18 X 13 Crop[]

@title 18 x 13 Crop
@rectf 0, 0, 14, 239, 0x03, 0x03
@rectf 346, 0, 359, 239, 0x03, 0x03

-- Square Crop[]

@title Square Crop
@rectf 0, 0, 60, 239, 0x03, 0x03
@rectf 300, 0, 359, 239, 0x03, 0x03
Advertisement